תקנון האתר

 תנאי השימוש של פספורטוגו

  • תנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש”) יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר הנמצא בכתובת passportogo.co.il (“האתר”) ו/או בשירות המסופק לך על ידי פספורטוגו באמצעות האתר (“השירות”), והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי מטעמך לבין פספורטוגו.
  • פספורטוגו רשאית בכל עת לשנות את הוראות תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. תנאי השימוש העדכניים יתפרסמו באופן גלוי באתר.
  • כל שימוש או ניסיון לעשות שימוש באתר או בשירות, לרבות השארת פרטים באתר ויצירת קשר עם פספורטוגו, מהווים הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה וכן למדיניות הפרטיות הזמינה ב[קישור] (“מדיניות הפרטיות”, ויחד, “התנאים”) והתחייבות לנהוג לפיהם.
  • במידה ואינך מסכים למי מהתנאים, עליך לחדול מכל שימוש באתר או בשירות.
  • תנאי השימוש מפורטים בלשון זכר לשם נוחיות בלבד והם מיועדים לשני המינים כאחד.
 1. השירות
  • במסגרת האתר חברת פספורטוגו וידיומית בע”מ (“פספורטוגו”, “אנו” או “אנחנו”) מעניקה לך (“משתמש” או “לקוח”) שירות בדיקת זכאות ראשוני להוצאת דרכון פורטוגלי או ספרדי. כמו כן מספקת פספורטוגו מידע והנחיות בנושא הוצאת דרכון אירופאי.
  • השירות המוצע על ידי פספורטוגו עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים ולהסכמים שייחתמו בינך ובין פספורטוגו.
  • לפספורטוגו הזכות לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תוכן ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך לתת הודעה כלשהי מראש, וביחס לחלק מהאתר ו/או השירות או כולו.
  • לפספורטוגו הזכות להפסיק את השימוש של כל אחד מהמשתמשים לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו (א) הוא מפר את מי מהוראות התנאים או ההסכמים האחרים שלו עם פספורטוגו או את הוראות הדין; (ב) ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפספורטוגו ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותה התקינה של פספורטוגו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים.
 2. כללי השימוש בשירות
  • רישיונות
   • רישיון המוענק לך. בכפוף לקיום התחייבויותיך כלפי פספורטוגו (כולל הוראות התנאים), פספורטוגו מעניקה לך רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה, לעשות שימוש באתר ובשירות. כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש בתנאי שימוש אלה שמורות במפורש לפספורטוגו. שימוש מסחרי במידע ובחומרים הזמינים באתר ללא הסכמה מפורשת ובכתב של פספורטוגו הינו אסור.
   • רישיון המוענק על ידך. הנך מעניק לפספורטוגו זכות ורישיון לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידך לצורך קבלת השירות.
  • מצגים והתחייבויות
   • בעצם השימוש באתר ו/או בשירות הנך מצהיר כי תיעשה באתר ו/או בשירות שימוש אישי בלבד עבורך ועבור מי מטעמך, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע מכל שימוש מסחרי באתר או משימוש שעשוי לפגוע בפספורטוגו או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של פספורטוגו.
   • אם הנך קטין (מתחת לגיל 18), השירות מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות.
   • במסגרת השימוש באתר הנך מתחייב לפעול בהתאם לתנאי השימוש ולהימנע מלבצע פעולות אסורות, לרבות (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בה, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה (Automated Data Mining Tools, Crawlers) בין אם פורסמו על ידי פספורטוגו ובין אם על ידי צדדים שלישיים אחרים מטעמה, ללא אישור מראש ובכתב מפספורטוגו; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר והאתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם; (ג) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של פספורטוגו ו/או של צדדים שלישיים אחרים, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר ו/או לשירות, בין אם רשומים ובין אם לא, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר ו/או השירות, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר והשירות, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה.
 1. תוכן צדדים שלישיים
  • האתר עשוי להשתמש או לכלול תכנים ו/או נתונים ו/או מידע, לרבות מאמרים, שירותים ומוצרים שאינם של פספורטוגו (“תוכן צד שלישי”). תוכן צד שלישי הינו באחריות הצד השלישי המגיש את אותו תכן צד שלישי לאתר.
  • פספורטוגו לא נותנת חסות ואינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, פספורטוגו לא תהינה אחראית וכן לא תחויב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל אותו תוכן צד שלישי.
  • הנך מאשר שהובהר לך שייתכן שתוכן צד שלישי כפוף לתנאים אחרים (כגון מדיניות פרטיות) ומסמכים שונים. מומלץ למשתמשים להכיר תנאים, מדיניות ומסמכים אלה קודם לעשיית כל שימוש בתוכן צד שלישי.
 2. הגבלת אחריות
  • פספורטוגו אינה מתחייבת לטיב השימוש באתר ובשירות ומספקת אותם על בסיס “כמות-שהוא”(AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE) השימוש באתר ובשירות יעשה על אחריותך בלבד, פספורטוגו אינה מתחייבת כי (א) השימוש באתר ו/או בשירות יעמוד בדרישותיך; (ב) השימוש באתר ו/או בשירות יהיה ללא הפרעות, רציף, מאובטח או נקי משגיאות; (ג) התוצאות שיושגו מהשירות תהינה מדויקות או אמינות.
  • בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהא פספורטוגו אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים לך או לכל צד שלישי שנגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או ממתן השירות או אי מתן השירות על פי תנאי שימוש אלה.
 3. שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר והשירות.

 1. אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר
  • כל משתמש נותן את הסכמתו (בין היתר במסגרת מסירת אמצעי ההתקשרות עמו) שפספורטוגו תיצור עמו קשר ותשלח לו דיוורים ותכנים בנושאים שונים. אמצעי הקשר יכולים לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, רשת חברתית ואמצעים אחרים. זאת לרבות בדרך של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות תשמ”א-1981, ומשלוח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982.
  • כל לקוח רשאי לבקש שלא לקבל עוד דיוורים או תכנים כאמור, על ידי משלוח בקשה [בקישור זה] או לחילופין באמצעות פניה למוקד השירות בטלפון 072-331-7733* או בדאר אלקטרוני בכתובת Go@passportogo.co.il .
 2. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, השירותים, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר ו/או השירות הינו הדין הישראלי בלבד.

 1. פנייה לפספורטוגו

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר והשירות הניתן בו ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל לפנות אלינו למוקד השירות בטלפון 072-331-7733 ו/או בכתובת תפוצות ישראל 6 ב’ , גבעתיים או בתיבת צור קשר.

בתוקף מתאריך [1.6.2019]