תקנון האתר

1.  תנאי השימוש של פספורטוגו

 • תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר הנמצא בכתובת passportogo.co.il ("האתר") ו/או בשירות המסופק לך על ידי פספורטוגו באמצעות האתר ("השירות"), והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי מטעמך לבין פספורטוגו.
 • פספורטוגו רשאית בכל עת לשנות את הוראות תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. תנאי השימוש העדכניים יתפרסמו באופן גלוי באתר.
 • כל שימוש או ניסיון לעשות שימוש באתר או בשירות, לרבות השארת פרטים באתר ויצירת קשר עם פספורטוגו, מהווים הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה וכן למדיניות הפרטיות הזמינה ב[קישור] ("מדיניות הפרטיות", ויחד, "התנאים") והתחייבות לנהוג לפיהם.
 • במידה ואינך מסכים למי מהתנאים, עליך לחדול מכל שימוש באתר או בשירות.
 • תנאי השימוש מפורטים בלשון זכר לשם נוחיות בלבד והם מיועדים לשני המינים כאחד.

2. השירות

 • במסגרת האתר חברת פספורטוגו בע"מ ("פספורטוגו", "אנו" או "אנחנו") מעניקה לך ("משתמש" או "לקוח") שירות בדיקת זכאות ראשוני להוצאת דרכון פורטוגלי. כמו כן מספקת פספורטוגו מידע והנחיות בנושא הוצאת דרכון אירופאי.
 • השירות המוצע על ידי פספורטוגו עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים ולהסכמים שייחתמו בינך ובין פספורטוגו.
 • לפספורטוגו הזכות לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תוכן ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך לתת הודעה כלשהי מראש, וביחס לחלק מהאתר ו/או השירות או כולו.
 • לפספורטוגו הזכות להפסיק את השימוש של כל אחד מהמשתמשים לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו (א) הוא מפר את מי מהוראות התנאים או ההסכמים האחרים שלו עם פספורטוגו או את הוראות הדין; (ב) ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפספורטוגו ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותה התקינה של פספורטוגו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים.

3. מדיניות תשלומים

 • תנאי התשלום מפורטים בחוזה ההתקשרות
 • בחתימה על חוזה ההתקשרות הלקוח מאשר את השימוש בפרטי האשראי אשר ניתנו במעמד ההסכם, באמצעות טוקניזציה מאובטחת עפ"י תקני PCI וזאת לצורך חיוב עתידי בסכומים ובמועדים המפורטים בחוזה.

4. זכאות

 • המונח זכאות בהקשר של החזר כספי מלא אינו מתיימר להבטיח זכאות הניתנת ע״י הרשויות במדינה בה הוגשה הבקשה אלא זכאות ראשונית המעידה על אישור מקדים לעמידה בתנאי החוק הניתנת מגורם בר-סמכא שאינו המדינה כגון הקהילה היהודית בפורטוגל ו\או הודעה מטעם נציג החברה בגין הימצאותם של מסמכים מזכים במדינת המוצא.

5. מבצעים

 • כפל מבצעים יתאפשר רק במידה וצויין במפורש בפרסום המבצע כי יש כפל מבצעים, אחרת- פספורטוגו לא תאפשר כפל מבצעים.
 • לקוח חדש מוגדר ככזה שלא נמצא במאגר המידע של חברת פספורטוגו

6. תוכן צדדים שלישיים

 • האתר עשוי להשתמש או לכלול תכנים ו/או נתונים ו/או מידע, לרבות מאמרים, שירותים ומוצרים שאינם של פספורטוגו ("תוכן צד שלישי"). תוכן צד שלישי הינו באחריות הצד השלישי המגיש את אותו תכן צד שלישי לאתר.
 • פספורטוגו לא נותנת חסות ואינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, פספורטוגו לא תהינה אחראית וכן לא תחויב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל אותו תוכן צד שלישי.
 • הנך מאשר שהובהר לך שייתכן שתוכן צד שלישי כפוף לתנאים אחרים (כגון מדיניות פרטיות) ומסמכים שונים. מומלץ למשתמשים להכיר תנאים, מדיניות ומסמכים אלה קודם לעשיית כל שימוש בתוכן צד שלישי.

7. הגבלת אחריות

 • פספורטוגו אינה מתחייבת לטיב השימוש באתר ובשירות ומספקת אותם על בסיס "כמות-שהוא"(AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE) השימוש באתר ובשירות יעשה על אחריותך בלבד, פספורטוגו אינה מתחייבת כי (א) השימוש באתר ו/או בשירות יעמוד בדרישותיך; (ב) השימוש באתר ו/או בשירות יהיה ללא הפרעות, רציף, מאובטח או נקי משגיאות; (ג) התוצאות שיושגו מהשירות תהינה מדויקות או אמינות.
 • בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהא פספורטוגו אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים לך או לכל צד שלישי שנגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או ממתן השירות או אי מתן השירות על פי תנאי שימוש אלה.

8. שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר והשירות.


9. אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

  • כל משתמש נותן את הסכמתו (בין היתר במסגרת מסירת אמצעי ההתקשרות עמו) שפספורטוגו תיצור עמו קשר ותשלח לו דיוורים ותכנים בנושאים שונים. אמצעי הקשר יכולים לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, רשת חברתית ואמצעים אחרים. זאת לרבות בדרך של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981, ומשלוח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
  • כל לקוח רשאי לבקש שלא לקבל עוד דיוורים או תכנים כאמור, על ידי משלוח בקשה [בקישור זה] או לחילופין באמצעות פניה למוקד השירות בטלפון 9723* או בדאר אלקטרוני בכתובת Go@passportogo.co.il

10. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, השירותים, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר ו/או השירות הינו הדין הישראלי בלבד.


11. פנייה לפספורטוגו

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר והשירות הניתן בו ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל לפנות אלינו למוקד השירות בטלפון 9723* ו/או בכתובת תפוצות ישראל 6 ב' , גבעתיים או בתיבת צור קשר.


בתוקף מתאריך [1.6.2019]

 —————————————-

תנאי שירות – תוכנית השגרירים החדשה של פספורטוגו (אפריל 2024)

תוכנית השגרירים של חברת פספורטוגו הינה תוכנית שיווק שותפים (Affiliate) שמטרתה להפעיל שותפים (להלן: "שגרירים") בניסיון להגדיל את מעגל הלקוחות של החברה בתמורה לתגמול כספי עבור השגרירים. מטרת מסמך זה היא לאגד את תנאי השירות, גובה התגמול, אופני התשלום ותנאי השירות וכמו כן להסדיר את התנאים הפרסומיים והשיווקיים החלים עליך כשגריר של חברת "פספורטוגו". 

 

 1. הרשמה לתוכנית 

ההרשמה לתוכנית תיעשה מול מנהל התוכנית. באפשרותך להסיר בכל שלב את תפקידך כשגריר של החברה, בכפוף להודעה בכתב במייל ליוני שוקרון, איש הקשר האחראי לתוכנית מטעם החברה, בכתובת המייל YoniS@passportogo.co.il. במהלך התוכנית תופעל קבוצת WhatsApp שקטה בה תוכלו לקבל תכנים שיוכלו לסייע לכם במהלך תפקידכם כשגרירי החברה. 

 
 2. הרשמה לתוכנית 

כל הזדמנות מכירה שתייצר כשגריר, תיכנס למערכת הזדמנויות המכירה שלנו ותטופל על ידי נציג מכירות של החברה. באם הזדמנות המכירה הובילה לעסקה, תתוגמלבסכום של 350 ש"ח כולל מע"מ. למען הסר ספק, תגמול יינתן בגין סך הדרכונים של עסקה אחת, אבל לא אם יתווספו אליה דרכונים בעתיד (למשל: לקוח שצירפת שמחליט לצרף בעתיד את בת זוגו או את צאצאיו). 

 
 3. אופן התשלום

תשלום התמורה יתבצע בחלוף של עד 30 ימי עסקים מרגע אישור הכנסת התגמול לתוך ארנק התגמולים של השגריר במערכת. התגמול יוכנס לתוך ארנק התגמולים של השגריר מיד ברגע שבו הלקוח שהגיע דרך השגריר משלים בהצלחה את שלב בירור האזרחות (בדרכון פורטוגלי מדובר בשלב שקורה אחרי קבלת אישור עקרוני מהקהילה היהודית, בדרכוני פולין, רומניה, אוסטריה, גרמניה, ליטא והונגריה זה קורה במעמד מוכנות התיק להגשה ברשויות). 

 

יודגש כי באם יש לשגריר יתרת חוב לתשלום מול החברה בשל הנפקת דרכון שנמצאת בתהליך, הוא יקוזז מהתשלום הנותר. באם אין לשגריר יתרה לתשלום מול החברה, התגמול ישולם לו לבחירתו באחת מהדרכים הבאות: העברה בביט או העברה בנקאית. יודגש כי העברות כספים בביט מוגבלות ועל כן פספורטוגו שומרת לעצמה את האפשרות לשלם בהעברה בנקאית. בכל צורת תשלום שתיבחר, יתבקש השגריר לצרף אישור ניהול בנק או צילום צ'ק התואם לבעל החשבון. 

 

שגריר דרכו נחתמו 17 עסקאות, יוגדר "ספק" ולטובת העברת התגמול הכולל יחוייב בהגשת חשבונית מס המוכרת במערכת המיסים עבור "פספורטוגו בע"מ" ואישור ניכוי מס במקור בגין "עמלת שיווק". במקרה של "ספק" – התשלום יבוצע במס"ב (העברה בנקאית) בלבד. התשלום יבוצע במועד הנקוב או בסמוך לו בהתאם למגבלות חג ושבת. 

 
 4. תנאי התוכנית

התוכנית תקפה לדרכונים פורטוגלים בגירים, דרכונים עבור בני/ות זוג וקטינים (שאינם בקרבה ראשונה לשגריר) ודרכונים אירופאיים למדינות פולין, ליטא, אוסטריה, גרמניה, הונגריה ורומניה. תוקף התוכנית 1/5/2027.   

פספורטוגו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להאריך את התוכנית והמבצע לפי שיקול דעתה. אין כפל מבצעים והנחות. ההטבה תינתן עבור גיוס לקוח חדש בלבד שלא היה בקשר עם חברת פספורטוגו ב-60 הימים שקדמו לקבלת ההודעה ואינו בן משפחה גרעינית של לקוח פעיל (אח/אחות כן מתקבלים כלקוח של שגריר).  

 

ההטבה בלעדית ללקוח הממליץ שקיבל מפספורטוגו הזמנה להצטרף לתוכנית השגרירים, מילא את טופס הקליטה עבור השגריר ומשתמש בלינק ייחודי שהונפק לו על ידי פספורטוגו. פספורטוגו שומרת לעצמה את הזכות לסרב קבלת פרטים מממליץ הנוהג שלא בתום לב. לא יתקבלו המלצות הנחשדות בכך שכל מטרתן הוצאת כספים שלא ביושר מהחברה או המלצות מממליץ שיש בעסקאות שהגיעו דרכו ריבוי ביטולים בכמות לא סבירה. המבצע אינו תקף לעובדי פספורטוגו ובני משפחתם. השגריר רשאי להפיץ תכנים ברשתות החברתיות ובמדיה כל עוד הם אושרו לשימוש על ידי פספורטוגו – שתשלח לשגרירים חומרים ותכנים לשימוש. 

 

חברת פספורטוגו רשאית לשנות את תנאי התקנון בכל עת בכפוף לעדכון כלל השגרירים הפעילים אודות השינוי. חברת פספורטוגו רשאית לסיים בכל שלב את ההתקשרות עם השגריר/ה מכל סיבה, כפוף לתשלום יתרתו, במידה וזו הושגה על פי התקנון. 

 

השגריר יוסיף למערכת אך ורק מתעניינים אשר הביעו התעניינות בדרכון אירופאי בצורה מפורשת. במידה ויתברר כי אלו לא הביעו עניין ולא השאירו פרטים ייחשב האירוע כהפרה יסודית של תנאי התקנון והשגריר יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לחברה בגין מתן פרטים אישיים של אדם שלא אישר זאת בפניו. 

 

המבצע בכפוף למדיניות הפרטיות ותקנון החברה המפורסם באתר PASSPORTOGO.CO.IL 

 
 5. כללי השימוש בשירות

רישיונות
 • רישיון המוענק לך. בכפוף לקיום התחייבויותיך כלפי פספורטוגו (כולל הוראות התנאים), פספורטוגו מעניקה לך רישיון מוגבל, אישי, בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה, לעשות שימוש באתר ובשירות. כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש בתנאי שימוש אלה שמורות במפורש לפספורטוגו. שימוש מסחרי במידע ובחומרים הזמינים באתר ללא הסכמה מפורשת ובכתב של פספורטוגו הינו אסור.
 • רישיון המוענק על ידך. הנך מעניק לפספורטוגו זכות ורישיון לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידך לצורך קבלת השירות. 

מצגים והתחייבויות

 • בעצם השימוש באתר ו/או בשירות הנך מצהיר כי תיעשה באתר ו/או בשירות שימוש אישי בלבד עבורך ועבור מי מטעמך, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע מכל שימוש מסחרי באתר או משימוש שעשוי לפגוע בפספורטוגו או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של פספורטוגו.
 • אם הנך קטין (מתחת לגיל 18), השירות מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות. 
 

6. התגמול

השגרירים שלנו מתוגמלים על כל עסקה שנסגרת מול המלצה שלהם. התגמול בסך 350 ש"ח. למען הסר ספק, תגמול יינתן בגין עסקה אחת גם אם היא כוללת מספר דרכונים. למען הסר ספק, במידה ולקוח סיכם על 4 דרכונים בגין עצמו, בת זוגתו וילדיו, ייחשב הדבר כעסקה אחת והשגריר יתוגמל בסך כולל של 350 ש"ח.
לא יינתן תגמול לשגריר במקרים של עסקה עם קרבה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים, הורים) פרט לאחים ואחיות.

7. אופן התשלום

תשלום התמורה יתבצע בחלוף 30 ימי עסקים מרגע חתימת ההסכם ותשלום מקדמה של הלקוח החדש (המומלץ) ו/או קבלת אישור עקרוני מהקהילה היהודית בפורטוגל עבורו, המאוחר מביניהם. במידה והלקוח החדש ביטל עסקה מכל סיבה שהיא בטווח של 21 יום מהחתימה על ההסכם ו/או לא קיבל אישור עקרוני מהקהילה היהודית בפורטוגל, לא יועבר תגמול בגין ההצטרפות של הלקוח החדש. התגמול ישולם לשגריר לבחירתו באחת מהדרכים הבאות: קיזוז מיתרת חשבון, העברה בביט, או העברה בנקאית. יודגש כי העברות כספים בביט מוגבלות ועל כן פספורטוגו שומרת לעצמה את האפשרות לשלם בהעברה בנקאית. בכל צורת תשלום שתיבחר, יתבקש השגריר לצרף אישור ניהול בנק או צילום צ'ק התואם לבעל החשבון. שגריר דרכו נחתמו 17 עסקאות, יוגדר "ספק" ולטובת העברת התגמול הכולל יחוייב בהגשת חשבונית מס המוכרת במערכת המיסים עבור "פספורטוגו בע"מ" ואישור ניכוי מס במקור בגין "עמלת שיווק". במקרה של "ספק" – התשלום יבוצע במס"ב (העברה בנקאית) בלבד. התשלום יבוצע במועד הנקוב או בסמוך לו בהתאם למגבלות חג ושבת.

8. תנאי התוכנית

התוכנית תקפה לדרכונים פורטוגלים בגירים, דרכונים עבור בני/ות זוג וקטינים (שאינם בקרבה ראשונה לשגריר) ודרכונים אירופאיים למדינות פולין*, רומני, ליטא, הונגריה, גרמניה ואוסטריה. תוקף התוכנית 1/5/2027. פספורטוגו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להאריך את התוכנית והמבצע לפי שיקול דעתה. אין כפל מבצעים והנחות. ההטבה תינתן עבור גיוס לקוח חדש בלבד שלא היה בקשר עם חברת פספורטוגו ב-60 הימים שקדמו לקבלת ההודעה ואינו בן משפחה מקרבה ראשונה של לקוח פעיל (למעט אח/אחות). ההטבה בלעדית ללקוח הממליץ שקיבל מפספורטוגו הזמנה להצטרף לתוכנית השגרירים (באמצעות קישור ייעודי שנשלח לשגריר). פספורטוגו שומרת לעצמה את הזכות לסרב קבלת פרטים מממליץ הנוהג שלא בתום לב. לא יתקבלו המלצות הנחשדות בכך שכל מטרתן הוצאת כספים שלא ביושר מהחברה או המלצות מממליץ שיש בעסקאות שהגיעו דרכו ריבוי ביטולים בכמות לא סבירה. המבצע אינו תקף לעובדי פספורטוגו ובני משפחתם. הממליץ רשאי להפיץ את ההטבה אך ורק בוואטסאפ לרשימת אנשי הקשר שלו במכשיר. הממליץ אינו רשאי לעשות כל שימוש בשמה של החברה לרבות להפיץ התחייבויות ולפרסם הטבות ברשתות החברתיות (פייסבוק/אינסטגרם/לינקדאין ועוד) שלא באישור מפורש לכך. המבצע בכפוף למדיניות הפרטיות ותקנון החברה המפורסם באתר PASSPORTOGO.CO.IL

*פולין -תגמול יינתן עבור לקוחות בעלי אישור צבאי תקין או שלא נדרשו לאישור צבאי.